Dane osobowe

Dane osobowe

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Adres e-mail: iod@archiwa.gov.pl

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  o której mowa w  art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 9 oraz art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 553 i 730). Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której one dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa, lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Komu mogą zostać ujawnione Dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym do zapoznania się z danymi na podstawie przepisów szczególnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody mogą być dostępne powszechnie  sieci Internet

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych.