Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem portalu internetowego „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, zwanego dalej „portalem ARN”, jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zwana dalej „Naczelną Dyrekcją”, mieszcząca się pod adresem 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D.

Portal ARN zawiera informacje o projekcie „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz sieć archiwów państwowych na terenie całego kraju.

Naczelna Dyrekcja AP oraz archiwa państwowe przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal ARN. Dane gromadzone, w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania portalem. Administrator portalu ANR nie dąży do identyfikacji odwiedzających ją osób. Żadne dane, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników portalu ARN, nie podlegają przekazywaniu jakiejkolwiek trzeciej stronie.

Obowiązek informacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Adres e-mail: iod@archiwa.gov.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  o której mowa w  art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 9 oraz art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 553 i 730). Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której one dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa, lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Komu mogą zostać ujawnione Dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym do zapoznania się z danymi na podstawie przepisów szczególnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody mogą być dostępne powszechnie  sieci Internet

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych.

 

Gromadzenie danych

Automatycznie przez serwer – w zakresie parametrów połączenia.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania http
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Naczelnej Dyrekcji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Naczelnej Dyrekcji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Naczelnej Dyrekcji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.

Pliki Cookies

Aplikacja CMS strony Archiwa Rodzinne Niepodległej wykorzystuje HTTP cookie (tzw. ciasteczka) dla poprawy doświadczenia użytkowników (UX).

Zapisywane przez aplikację CMS w przeglądarce ciasteczka to:

- HTTP cookies przechowujące informację o sesji użytkownika

(PHPSESSID, setuki_sid)

- HTTP cookie przechowujące informację o tym, że użytkownik zamknął i nie chce ponownie wyświetlać modułu z informacją o "cookies" (private_policy_acceptance)

Dodatkowe ciasteczka mogą być zapisywane przez zintegrowane ze stroną zewnętrzne aplikacje lub biblioteki, w szczególności przez takie narzędzia jak: Google Analytics, Google reCaptcha, Google Maps

Możliwość wyłączenia plików cookies:

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych Archiwa Rodzinne.

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies.

Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox:   https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s