Kolekcje / Kolekcja Jana Steca

Kolekcja Jana Steca

Tomasz Wroński, Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie, dzięki darowiźnie Pani Krystyny Jelonek-Litewka wzbogaciło się o materiały archiwalne dotyczące Jana Steca, byłego żołnierza Legionów Polskich i Wojska Polskiego.

Przekazana do archiwum dokumentacja dotyczy przede wszystkim służby wojskowej Jana Steca i składa się m.in. z jego notatek, fotografii, życiorysów, dokumentów podróży, kart służbowych, zaświadczeń, książeczki poborowej, karty legitymacyjnej, list imiennych żołnierzy, programu kursu szturmowego, wykazu regulaminów i instrukcji dla oficerów rezerwy, instrukcji wewnętrznej dla kursów oficerów rezerwy, rozkazów, fragmentu dziennika personalnego, akt sądu honorowego, gazet i wycinków prasowych, w tym artykułów na temat odzyskania niepodległości z naniesionymi przez J. Steca uwagami.

39

Jan Stec, syn Jana i Tekli z Błachutów urodził się dnia 11 września 1898 r. w Krakowie. W 1908 r. ukończył szkołę powszechną, a następnie uczęszczał do Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie. W czasie nauki wstąpił w szeregi nowo powstałego „Skautingu” imieniem Sereno Fenna w Krakowie, następnie do Drużyn Strzeleckich Mariana Januszajtisa, a potem do Drużyn Bartoszowych.

 

1 „Prawa skautowe” 2975 3797 4969

W 1914 r. przerwał naukę i zaciągnął się do Legionów Polskich, skąd zwolniono go na początku kwietnia 1915 r. jako niepoborowego. Po zdaniu matury w 1916 r. został wzięty z poboru do 13. Pułku Piechoty armii austriackiej, następnie  trafił do szkoły oficerskiej w Opawie, którą ukończył z wyróżnieniem, a potem do 16. Pułku Piechoty. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim, gdzie został kontuzjowany.

5256

Do Krakowa przybył pod koniec października 1918 r. Był w ekipie oficerów rozbrajających w „rękawiczkach” wysokich rangą generałów armii austriackiej w gmachu Militär-Kommando Krakau przy ul. Grodzkiej w Krakowie (w akcji rozbrajania Austriaków w Krakowie uczestniczył również inny Stec - Wilhelm, oficer pierwszej polskiej warty na krakowskim odwachu). Następnie Jan Stec już w szeregach Wojska Polskiego brał udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której był dowódcą 3. kompanii 1. batalionu 13. Pułku Piechoty (dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych).

W dniu 9 maja 1921 r. na własną prośbę został zwolniony do rezerwy w stopniu porucznika, podejmując studia rolnicze na UJ, które ukończył w 1924 r. z tytułem magistra inżyniera rolnictwa (specjalność zootechnik). Pracował m.in. w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym w Krakowie i Krakowskiej Izbie Rolniczej w Krakowie, a na końcu swej aktywności zawodowej jako adiunkt w krakowskim Instytucie Zootechniki. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej.

6250 7553 8932 9910 10362 11281 12929 13748 14392 15712 16 17100 18517 19972 20983 21682 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43