Kolekcje / Kolekcja Krzysztofa Michałowskiego

Kolekcja Krzysztofa Michałowskiego

Małgorzata Grzybalska, Archiwum Państwowe We Wrocławiu

Zbiory archiwum rodzinnego przekazanego do Archiwum Państwowego we Wrocławiu przez Krzysztofa Michałowskiego ukazują losy starosty Zenona Łopuskiego (pradziadka od strony matki Krzysztofa), Benedykta Serafina (dziadka od strony matki Krzysztofa) i Romana Michałowskiego od 1923 do 1947 (stryja – brata dziadka Krzysztofa od strony ojca). Przodkowie Krzysztofa Michałowskiego byli czynnie zaangażowani w działalność niepodległościową na polu administracyjnym i wojskowym, w kraju i za granicą, co odzwierciedlają starannie przechowywane przez lata dokumenty, fotografie, listy i medale.

Zenon Łopuski

Zenon Łopuski urodził się w 7 lutego 1876 r. w Kaliszu, w rodzinie ziemiańskiej. Jego rodzicami byli Zenon i Izabela (z domu Olechowska) Łopuscy. Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, po czym przeniósł się na Uniwersytet w Dorpacie w Estonii. Tam ożenił się z Zofią z domu Drzewiecką. Następnie oboje powrócili do Polski. Po studiach Zenon przejął majątek Rembielino koło Chorzeli w powiecie Przasnyskim. Przyłączył się do ruchu socjalistycznego i angażował się w działalność niepodległościową. Po wybuchu I wojny światowej prowadził działania dywersyjne na tyłach armii rosyjskiej oraz pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej.

Zenon Łopuski był jednym z pierwszych legionistów I Brygady przed 1920 r. W prywatnych zbiorach Krzysztofa Michałowskiego zachował się oryginalny dokument w postaci Legitymacji Członkowskiej Nr. 16706 potwierdzającej przynależność Zenona Łopuskiego do Związku Legionistów Polskich / I Brygada / w okresie 1915-1918.

fot 5 Legitymacja Związku Legionistów Polskich. fot 5a Legitymacja Związku Legionistów Polskich.

W lipcu 1917 r., w następstwie kryzysu przysięgowego, został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie internowania w Holzmünden. Po zwolnieniu z obozu we wrześniu 1918 r. udał się do Jędrzejowa, gdzie objął stanowiska kierownika Związku Kółek Rolniczych, komendanta obwodu POW oraz dowódcy Straży Bezpieczeństwa. 7 września 1918 r. przejął władzę w Jędrzejowie na rzecz rządu lubelskiego. Miesiąc później stanął na czele akcji rozbrajania jednostek austriackich na terenie powiatu jędrzejowskiego i objął funkcję komendanta placu w Jędrzejowie.

3 grudnia 1918 r. Łopuski objął stanowisko komisarza ludowego, a następnie p.o. starosty powiatu łukowskiego (1918-1920). W lipcu 1920 r. zgłosił się do armii, gdzie pełnił funkcję referenta oświatowego. Jego trzech synów: Jerzy, Wojciech i Janusz również brało udział w wojnie. Jerzy i Wojciech walczyli pod dowództwem marszałka Piłsudskiego, natomiast najmłodszy miał zostać odesłany przez Piłsudskiego do domu.

W listopadzie 1920 r. Zenon Łopuski powrócił do piastowania urzędu starosty łukowskiego, a w 1921 r. został przeniesiony na stanowisko starosty konstantynowskiego w Janowie Podlaskim. Po incydencie z woźnym (Łopuski spoliczkował podwładnego) został odwołany z urzędu i służby państwowej w marcu 1925 r. Jednak już niespełna miesiąc później został mianowany urzędnikiem w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Aktywnie działał w organizacjach społecznych w Łodzi, np. został prezesem Zarządu okręgowego Związku Legionistów Polskich.

29 września 1926 r. Łopuski został mianowany starosta słupeckim. W stan spoczynku przeniesiono go 1 października 1930 r. W 1933 r. objął stanowisko asesora w Tymczasowym Zarządzie Miejskim w Tarnowie. Należał także do miejscowego ZLP. Od 1938 do końca II wojny światowej mieszkał w Kraśniku, gdzie prowadził hurtownię tytoniu i zaangażował się w działalność konspiracyjną. Syn Zenona Łopuskiego, Jerzy, był komendantem straży granicznej. W czasie wojny Jerzy i Wojciech byli więzieni w obozie oficerskim w Oflagu koło Hamburga w Lubece. Jerzy zmarł wówczas na raka żołądka, natomiast Wojciechowi udało się wrócić do Polski.

Po zakończeniu wojny, na początku 1946 r., Zenon Łopuski przeprowadził się do Kluczborka, gdzie otworzył sklep z artykułami biurowymi. Działał także w miejscowej parafii, „Caritasie”, PSL i zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość [1].

fot 1 Zenon Łopuski z żoną Zofią i dziećmi. fot 2 Zenon Łopuski ze Sławojem Składkowskim i Ryszardem Śmigłym. fot 3 Poświęcenie sztandaru Związku Strzeleckiego – Słupca. fot 4 Defilada Słupca 19.03.1927. fot 6 Legitymacja odznaczenia Krzyżem Niepodległości.

Benedykt Serafin

Benedykt Serafin był mężem Zofii Łopuskiej, córki Zenona Łopuskiego. Urodził się 8 kwietnia 1893 r. pochodził z okolic Limanowej położonej w Beskidzie Wyspowym w południowej Polsce (województwo małopolskie). Miał trzy siostry: Natalię, Emilię, i Connie, których matka Bronisława Serafin (z domu Piwowarska) wyemigrowała do USA. Nie był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, opowiadał się za endecją. Karierę wojskową rozpoczynał jeszcze w armii austro-węgierskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był również urzędnikiem wojskowym, pełniącym przez wiele lat funkcję komendanta Rejonowej Komendy Uzupełnień.

Zasłużył się bohaterską obroną Grodna w dniach 20-22 września 1939 r. podczas radzieckiego ataku na Polskę. Formalny dowódca Grodna gen. Józef Olszyna-Wilczyński nie wierzył w skuteczną obronę miasta i nakazał części oddziałów wycofać się w kierunku Litwy. Sam wyjechał z miasta i niemal natychmiast zginął z rąk sowieckich. Dowództwo obrony Grodna objął mjr Benedykt Serafin. Obrońcami miasta byli w 75-80 proc. ochotnicy, miejscowa ludność cywilna, w tym także dzieci, których jedyną bronią były butelki z benzyną [2].

Benedykt Serafin udał się na Litwę i ukrywał się w Oranie. Niestety został ujęty przez Sowietów i zesłany na Syberię (Buzułuk), gdzie przebywał przez 3 lata. Stamtąd z armią gen. Władysława Andersa udało mu się dostać na Bliski Wschód. W Palestynie kierował zaopatrzeniem. Po wojnie przebywał w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski w 1948 r. zataił w swoim życiorysie dowództwo obroną Grodna, gdyż w warunkach powojennej Polski przyznawanie się do walki z Sowietami groziło więzieniem, wywózką na Sybir albo śmiercią. Pracował jako skromny pracownik przedsiębiorstwa handlowego. Zmarł 2 grudnia 1978 r.

8 Benedykt Serafin w Buzułuku. 9 Benedykt Serafin w Egipcie, 1943 r. 7 Benedykt Serafin w Egipcie, 1943 r. 10 Benedykt Serafin w Egipcie. 11b Przebieg służby wojskowej Benedykta Serafina. 11c Przebieg służby wojskowej Benedykta Serafina. 12a Zwolnienie z łagru 13 Zaświadczenie o zakończeniu służby w Polskich Siłach Zbrojnych. 14a Ulotka z Litanią wojenną za Ojczyznę 14b Ulotka z Litanią wojenną za Ojczyznę. bs-15b War Medal bs-15c Defence Medal 16 Nieśmiertelnik. 17 Westerplatte bs-18a-504 bs-18b558

Roman Michałowski

Roman Michałowski urodził się 26 czerwca 1895 roku w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim w latach 1912-1914. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich i przydzielono go do Kadry Artylerii w Przegorzałach. Następnie został kanonierem w 5. baterii II dywizjonu artylerii. W 1917 r. otrzymał awans na chorążego artylerii, a po kryzysie przysięgowym został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

Od listopada 1918 r. pełnił służbę w Adiutanturze Generalnej. W 1919 r. był słuchaczem I Kursu Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. Następnie pełnił służbę w Oddziale III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W latach 1920-1922 uczęszczał na zajęcia Wyższej Szkoły Wojennej w Paryżu (École Supérieure de Guerre). W czasie studiów jego oddziałem macierzystym był początkowo Oddział V Sztabu Generalnego, a później 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów w Kielcach.

W 1922 r. otrzymał stopień kapitana. Na wniosek szefa Sztabu Generalnego, „po pomyślnym ukończeniu studiów”, Minister Spraw Wojskowych przyznał mu „pełne kwalifikacje do pełnienia służby na stanowiskach Sztabu Generalnego”. W 1923 r. został przydzielony do Oddziału III Sztabu Generalnego na stanowisko kierownika referatu. W roku kolejnym awansował na majora w korpusie oficerów kawalerii, a następnie został wyznaczony na stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Londynie. W 1929 r. ogłoszono jego mianowanie na stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Bukareszcie. Na podpułkownika został awansowany w korpusie oficerów kawalerii w 1931 r.

W 1933 r. przeniesiono go do dyspozycji szefa Sztabu Głównego, a następnie Ministra Spraw Zagranicznych na okres sześciu miesięcy z zachowaniem dodatku służbowego. 31 października 1933 r. został przeniesiony do rezerwy z równoczesnym przeniesieniem w rezerwie do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr I.

W latach 1933-1938 pełnił funkcję sekretarza Ambasady RP w Londynie, następnie radcy Poselstwa RP w Tokio, a od 1940 r. w Nowym Jorku. W latach 1944-1945 był oficerem łącznikowym w amerykańskiej Kwaterze Głównej 6. Grupy Armii. W latach 1948-1952 wykładał na US Military Academy.

rm fot-19 rm-fot-20 Legitymacja uprawniająca do noszenia Krzyża Walecznych. rm-fot-21 Legitymacja uprawniająca do noszenia Krzyża Walecznych. rm-fot-22 Nominacja na attache wojskowego w Londynie 10.11.1923. rm-fot-23 rm-fot-24 rm-fot-25 Zaproszenie na bal w pałacu Buckingham rm-fot-26 rm-fot-27 Karta na broń. rm-fot-28 List kurierski

[1]  J. Mierzwa, W walce o Niepodległą przez całe życie. Zenon Łopuski – żołnierz, starosta, działacz Win, „Niepodległość” 2012,  t. LXI, s. 305-314.

[2] Piotr Kościński, Obrońca Grodna. Zapomniany bohater, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2017, ss. 118