Kolekcje / Kolekcja rodziny Jelonków

Kolekcja rodziny Jelonków

Tomasz Wroński, Archiwum Narodowe w Krakowie

W ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” Pani Krystyna Jelonek-Litewka udostępniła rodzinne archiwalia, głównie poświęcone ojcu Eugeniuszowi Stanisławowi Jelonkowi, w celu wykonania ich kopii i umieszczenia na stronie internetowej projektu. Prezentowana kolekcja składa się z fotografii, korespondencji,  dokumentów, opisanych i przygotowanych oraz opatrzonych wstępem przez Państwa Krystynę i Aleksandra Litewków.

Eugeniusz Stanisław Jelonek urodził się 27 lutego 1898 r. w Krakowie. Był wnukiem Wincentego Jelonka, ostatniego wójta Ludwinowa przed przyłączeniem tej osady do Krakowa, synem Eugeniusza Piotra Jelonka, od 1921 r. sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Stanisławy z domu Kowalikowskiej, córki profesora gimnazjalnego Jana Kantego Kowalikowskiego. Miał trzech braci: Władysława (ur. 1896), Feliksa (ur. 1901) i Augustyna (ur. 1906). Maturę z wyróżnieniem zdał w 1916 r. w V Gimnazjum w Krakowie. Następnie zapisał się na Wydział Filozoficzny UJ na kierunkach historia i prehistoria, gdzie studiował w latach 1916/17 i 1919/20.

Eugeniusz Piotr Jelonek w 1889 r. Stanisława Kowalikowska Eugeniusz Piotr Jelonek w 1921 r. 04a Dzieci Eugeniusza Piotra i Stanisławy Jelonków 5a Władysław Jelonek 5b Zofia z Helmannów, żona Władysława Jelonka 06 Władysław Jelonek w 1945 r. 07 Augustyn Jelonek 08 Eugeniusz Stanisław Jelonek w 1921 r.

W czasie studiów, jako ochotnik Batalionu Akademickiego, od końca 1918 r. do października 1919 r. walczył na froncie ukraińskim w obronie Lwowa w pociągu pancernym „Smok”.

09 Pociąg pancerny „Smok” 10 3 kompania pociągu pancernego „Smok” 11 Załoga pociągu pancernego 12 Żołnierze czytają książki 13 Marek Żeleski, przyjaciel E. Jelonka 13a1 Odznaka pamiątkowa pociągu pancernego „Smok” 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18b 18a

Razem ze swoim profesorem seminaryjnym Władysławem Semkowiczem uczestniczył w akcji plebiscytowej na Spiszu i Orawie. Po zajęciu Zaolzia przez Czechosłowację został przez profesora w 1920 r. skierowany do pracy nauczycielskiej w Gimnazjum Realnym „Macierzy Szkolnej” im. Juliusza Słowackiego w Orłowej k. Karwiny. W latach 1920-1924 uczył tam historii, geografii i języka polskiego. W sezonie 1925/6 uczył w V Gimnazjum w Krakowie. W 1927 r. został przeniesiony do Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni. W sezonie 1931/2 uczył w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, gdzie był wychowawcą m. in. Karola Wojtyły, z którym utrzymywał serdeczne kontakty aż do śmierci.

19 Legitymacja Eugeniusza Jelonka, studenta 20 zaświadczenie demobilizacyjne 21b Profesor Eugeniusz Jelonek na wycieczce z młodzieżą w Cieszynie 22a Abiturienci gimnazjum realnego w Orłowej

W dniu 11 kwietnia 1932 r. doktoryzował się z historii pod kierunkiem prof. Semkowicza na podstawie dysertacji „Spuścizna literacka po opacie Piotrze I z Henrykowa na Śląsku”.  W latach 1925-1939 był członkiem i działaczem Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, późniejszego Stronnictwa Pracy. W 1932 r. dostał od władz oświatowych polecenie wystąpienia z Chadecji. Nie uczynił tego i w rezultacie nie otrzymał posady nauczycielskiej. Przez 3 lata pracował dorywczo w redakcji „Dzwonu Niedzielnego”, uczył w Bursie ks. Kuznowicza przy ul. Skarbowej w Krakowie i w Seminarium oo. Kapucynów w Krakowie.

W 1935 r. otrzymał posadę kasjera w założonym przez ks. Piotra Skargę Arcybractwie Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie przy ul. Siennej 5. W tym czasie ożenił się z Haliną Soukup, z którą miał pięcioro dzieci urodzonych w latach 1938-1946 - Ewę, Krystynę, Augustyna, Marię i Teresę.

Eugeniusz nie zaprzestał działalności politycznej. W 1938 r. został sekretarzem wojewódzkim Stronnictwa Pracy w Krakowie. W tym czasie prowadził również kampanię na rzecz kandydata do Sejmu prof. Ludwika Skoczylasa.

23 Halina Soukup 24 Ślub Eugeniusza Jelonka z Haliną Soukupówną

Podczas okupacji hitlerowskiej, pracując nadal w Arcybractwie, działał w konspiracyjnej chrześcijańsko-demokratycznej "Unii", wchodzącej potem w skład Armii Krajowej. W swym mieszkaniu prowadził wraz z żoną punkt noclegowy i kontaktowy dla kurierów na linii Warszawa-Budapeszt-Londyn oraz tajne nauczanie. W ich domu przez dłuższy czas ukrywał się dawny uczeń wraz z żoną Żydówką. W kwietniu 1944 r. Eugeniusz Jelonek został aresztowany przez Gestapo i więziony po kolei na Montelupich w Krakowie i do obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen i Nordhausen. Po wyzwoleniu przez Amerykanów obozu w Nordhausen 10 kwietnia 1945 r. współorganizował władze polskie wśród miejscowej Polonii. Przebywając później w ośrodku UNRRA dla uwolnionych więźniów w Heillbronn, zorganizował kaplicę dla Polaków, prowadził kurs maturalny, uczył w szkole podstawowej i gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

25 Legitymacja członka Straży Obywatelskiej Miasta Krakowa Eugeniusza Jelonka z 2 XII 1939 r. 26 Dokument potwierdzający spełnienie obowiązku w Straży Obywatelskiej. 27a List Eugeniusza Jelonka z obozu w Gross Rosen 27b List Eugeniusza Jelonka z obozu w Gross Rosen 28 Dokument potwierdzający, że Eugeniusz Jelonek był więźniem obozu koncentracyjnego w Nordhausen 29 Obóz Polski w Heilbronn zaświadcza, że Eugeniusz Jelonek był więźniem politycznym

W dniu 23 października 1945 r. wrócił do Krakowa. Od początku 1946 r. do końca roku szkolnego był dyrektorem Prywatnego Gimnazjum i Liceum oo. Augustianów w Krakowie-Prokocimiu. Następnie do 30 września 1948 r. był nauczycielem i kierownikiem bursy w Wojewódzkim Liceum Hodowlanym w Nawojowej k. Nowego Sącza. Od 1 listopada 1948 r. pracował w gimnazjum i liceum w Siennie k. lłży, najpierw prywatnym, potem upaństwowionym. W okresie największego reżimu stalinowskiego najpierw ograniczono mu ilość godzin nauczania, potem przeniesiono do szkoły zawodowej, w końcu zwolniono w dniu 28 lutego 1955 r. za "fideistyczne oddziaływanie na młodzież” i za zerwanie z upaństwowionym "Caritasem" (uprzednio był prezesem "Caritas" Diecezji Kieleckiej w Siennie). Tylko pomocy przyjaciół i byłych uczniów zawdzięczał uzyskanie bardzo zresztą niskiej renty inwalidzkiej i dorywczych źródeł utrzymania swej licznej rodziny. Prowadził wówczas szereg prac zleconych dla Katedry Nauk Pomocniczych Historii UJ, uczył historii i łaciny kleryków w krakowskim klasztorze kapucynów. Na zlecenie zakonu paulinów przetłumaczył "Nową Gigantomachię" ks. Kordeckiego.

30 W szkole podstawowej i gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Heilbronn 31 Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

W 1957 r., częściowo "zrehabilitowany" przez władze, został zatrudniony w liceum, a potem w szkole podstawowej w Skawinie jako bibliotekarz. Nie było mu wolno uczyć.

Na emeryturę przeszedł w 1967 r. Wrócił wtedy do swych pierwotnych badań nad początkami chrześcijaństwa i obrządku słowiańskiego w Polsce, nad żywotami św. biskupa Stanisława i bł. królowej Jadwigi oraz najstarszymi kalendarzami i rocznikami polskimi. Prace te zachowały się w maszynopisach. Niektóre z nich zostały powielone przez krakowską Kurię Metropolitarną na użytek duszpasterzy.

Eugeniusz Jelonek działał bardzo czynnie w organizacjach abstynenckich, zwalczających alkoholizm i nikotynizm. Był także aktywnie związany z życiem Kościoła m.in. jako uczestnik zespołów studyjnych Synodu Archidiecezji Krakowskiej.

W 1974 r. został doświadczony ciężką chorobą, niepozwalającą mu chodzić. Mimo to nadal czynnie działał na polu naukowym, społecznym i religijnym, pisząc swe prace i prowadząc ożywioną korespondencję. Zmarł w Skawinie w dniu 17 XII 1985 r.

           Opracowali: Krystyna Jelonek-Litewka
Aleksander Litewka

                                                                                                                 

32a Legitymacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 32b868 Legitymacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 32c Legitymacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej