Kolekcje / Kolekcja rodziny Przewłockich

Kolekcja rodziny Przewłockich

Elżbieta Surma - Jończyk, Archiwum Państwowe w Częstochowie

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  do zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie swoje dokumenty rodzinne przekazał Pan Andrzej Przewłocki. Spuścizna obejmuje dokumentację rodziny Przewłockich z lat 1825 – 2019. Najstarszy dokument pochodzi z 1825 roku i jest nim  dyplom ukończenia Gimnazjum w Kryżach przez Kajetana Przewłockiego.

4629 1384 2649 3556

Najwięcej przekazanych dokumentów dotyczy Stefana Przewłockiego – sędziego Sądu Grodzkiego w Częstochowie w przededniu wybuchu II wojny światowej i pierwszych latach wojny. Są to m.in.: kilkanaście tomów pamiętników Stefana Przewłockiego, pisanych w latach 1907 – 1941, dokumenty takie jak: świadectwo o pochodzeniu  Stefana Przewłockiego wydane przez Polskie Towarzystwo powrotu na Litwę i Białoruś oraz zaświadczenie o obywatelstwie polskim wystawione przez Polską Radę Bezpieczeństwa, książeczka do nabożeństwa z 1875 roku, stanowiącą własność Anny Przewłockiej  (małżonki Stefana), czy wspomniany wyżej dyplom ukończenia gimnazjum z 1825 roku.

5366 6568 7146 8444 9265 12788 13711 14104 15103 16601 17760 18208 19 25191

Kolekcja zawiera także dokumenty dotyczące dzieci Stefana Przewłockiego tj. Jana, Kazimierza, Danuty i Andrzeja (który przekazał spuściznę). Szczególnie ciekawy zbiór dotyczy pracy zawodowej Jana Przewłockiego – architekta, członka Stowarzyszenia Architektów RP, autora projektów m.in. budynków sakralnych wybudowanych w regionie częstochowskim, pomników, planów rewaloryzacji starówek itp. Jan Przewłocki był wielokrotnie odznaczany. Uhonorowany został także tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Lelów”. Był autorem pamiętników  pisanych w okresie II wojny światowej, a także „Kroniki rodu Przewłockich” i drzewa genealogicznego, obejmującego wiele gałęzi tej niezwykle ciekawej rodziny.

Wśród zachowanych dokumentów znalazły się także wyciągi decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące nadania Janowi Przewłockiemu stopni wojskowych oraz korespondencja z Urzędem ds. Kombatantów, potwierdzająca jego działalność w Szarych Szeregach, a także korespondencja z członkami rodziny, m.in. bratem Kazimierzem Przewłockim, profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Całość kolekcji dopełniają dokumenty dotyczące darczyńcy – Andrzeja Przewłockiego, potwierdzające jego wieloletnią działalność w lokalnych strukturach Ligii Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo – Turystycznego.

39 40 41 42