Opracowanie

Magdalena Sadza

Nadanie trwałego porządku zgromadzonym materiałom

Przystępując do porządkowania materiałów, zapoznaj się ze stanem ar­chiwum – być może ktoś ułożył je według jakiegoś klucza, możliwe rów­nież, że zawiera ono obiekty kolekcjonerskie zgromadzone przez które­goś z przodków. Oryginalny układ należy uszanować, koncentrując się jedynie na zabezpieczeniu i opisaniu materiałów. Jeżeli archiwum nie jest uporządkowane – rozpocznij pracę.

Najpierw zdecyduj, co będzie podstawą pojedynczego opisu w inwen­tarzu, czyli jednostką. Następnie usystematyzuj jednostki w obrębie ar­chiwum i opisz je. Na koniec połącz historię osób i zdarzeń, które przy­służyły się do powstania archiwum rodzinnego, z opisami wszystkich zgromadzonych w nim materiałów. W ten sposób stworzysz inwentarz. Możesz go przygotować w bazie danych, w arkuszu kalkulacyjnym, w dokumencie tekstowym albo odręcznie na kartce – wszystko zale­ży od Twoich możliwości i upodobań. Bez względu na formę, inwentarz będzie służył wszystkim, którzy – tak jak Ty – fascynują się historią wła­snej rodziny.

Formowanie jednostek inwentarzowych

W przypadku pamiątek jednostką może być jedna rzecz (np. odznacze­nie) lub zbiór obiektów logicznie i (lub) fizycznie złączonych (np. etui z odznaczeniami). Pamiątki stanowiące hobbystyczne kolekcje przecho­wuj osobno i nie łącz z pozostałymi.

Przykładowa jednostka (zdj. K. Zgliński)

Podczas ustalania, które elementy powinny znaleźć się w jednostce, zwróć uwagę na:

 • fakt, że są to obiekty trójwymiarowe – nie należy ich przechowy­wać w jednostce razem z materiałami, które mogłyby przez to ulec uszkodzeniu;
 • obiekty, których pochodzenia nie znasz – mogą one znaleźć swoje opisy w dokumentach zawartych w innych jednostkach lub widnieć na fotografiach, dzięki czemu możliwa będzie ich identyfikacja;
 • inne materiały wyjaśniające znaczenie, pochodzenie, właściciela da­nych pamiątek, przechowywane w odrębnych jednostkach – opisu­jąc daną jednostkę, wspomnij o nich.
Dokumenty umożliwiające datowanie i opis pamiątki (zdj. K. Zgliński)

Ważne!
Biorąc pod uwagę względy konserwatorskie, postaraj się aby jednostkę inwentarzową stanowił pojedynczy element, np. pudełko, szkatułka, tuba. Ułatwi to kontrolę nad archiwum, w którym będzie tyle jednostek, ile ich opisów w inwentarzu.

Porządkowanie

Porządkowanie, to nic innego, jak:

 • segregowanie pamiątek w obrębie jednostki, czyli ich ułożenie (ustawienie) w ustalonej kolejności (np. rodzajami);
 • wykonanie czynności z zakresu profilaktyki konserwatorskiej (patrz: konserwacja).

Systematyzacja jednostek

Systematyzacja polega na ułożeniu jednostek w obrębie archiwum w taki sposób, aby można było je łatwo odnaleźć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przyjęte kryteria systematyzacji zależą od danego archiwum – jego histo­rii i zawartości. Mogą dotyczyć:

 • osób lub zdarzeń, do których odnoszą się materiały;
 • czasu powstania materiałów;
 • rodzaju zebranych obiektów (np. dokumentów, fotografii, pamiątek).

Ważne!
Systematyzując jednostki możesz pogrupować je w serie.

Numerowanie serii, jednostek, pamiątek

Numerowanie ma na celu utrwalenie przyjętego porządku. Zaleca się wykorzystanie cyfr arabskich.

Zachowaj ciągłość:

 • w obrębie archiwum, nadając kolejne numery seriom i jednostkom;
 • w obrębie jednostek, nadając kolejne numery pamiątkom.

Nadany numer zapisz:

 • w inwentarzu (numery serii, jednostek i dokumentów);
 • na opakowaniu (numer jednostki) – postaraj się, aby był trwały, nie uległ wyblaknięciu, zatarciu ani rozmyciu;
 • na etykietach (numer pamiątki) – w taki sposób, by nie zniszczyć pamiątek, np. mocując etykietę za pomocą sznureczka bawełniane­go, niezbyt ściśle, by nie pozostawił śladów na obiekcie, ani nie za luźno, żeby nie spadał. Numer powinien być zapisany w taki spo­sób, aby nie uległ wyblaknięciu, zatarciu ani rozmyciu.
Sposób mocowania numeru jednostki (zdj. K. Zgliński)

Ważne!
Zestawione ze sobą numery serii, jednostek i dokumentów („serie.jednostki.dokumenty”), możesz wykorzystać do nadawania nazw plikom podczas digitalizacji (patrz: digitalizacja).

Opis jednostek w inwentarzu

Opisy jednostek należy umieszczać w inwentarzu w kolejności zgodnej z nadanym porządkiem w archiwum. Najczęściej stosowane elementy ich opisu to:

 • Numer jednostki;
 • Tytuł – oryginalny lub własny, jednoznacznie identyfikujący jednostkę;
 • Zawartość – zwięzły opis pamiątek (zwróć uwagę na ich formę i chronologię);
 • Daty krańcowe – roczne najstarszej i najpóźniejszej pamiątki. Można zastosować daty dzienne lub miesięczne, jeśli uda się je zidentyfiko­wać (np. jeśli są wygrawerowane na ryngrafie bądź na biżuterii);
 • Rozmiar – liczba pamiątek, ich wielkość (wymiar) i objętość;
 • Dzieje – opis losów pamiątek zawartych w jednostce;
 • Źródło pozyskania – informacja o pochodzeniu pamiątek i ich dar­czyńcach;
 • Język dedykacji lub opisów;
 • Charakterystyka fizyczna – materiały wykorzystane do stworzenia pamiątek (brąz, metal, złoto itp.), opis zewnętrzny oraz stanu za­chowania (dobry, zły). Informacje te są szczególnie ważne, gdy pla­nujesz konserwację i digitalizację zbiorów;
 • Wskazanie oryginałów i miejsca ich przechowywania – jeśli w zbio­rach posiadasz kopie (np. reprodukcje), zaznacz, gdzie znajdują się oryginały. To cenna wiedza, przydatna wtedy, gdy własne materiały ulegną zniszczeniu;
Informacja umożliwiająca datowanie i opis pamiątki (zdj. K. Zgliński)

 • Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania – informacja o wykona­nych przez siebie kopiach cyfrowych lub innego rodzaju duplikatach (np. odlewach);
 • Powiązanie z innymi materiałami – wyszczególnienie jednostek w archiwum, które mają związek z pamiątkami (np. legitymacje do odznaczeń), a także z materiałami zewnętrznymi (np. z zasobami ze zbiorów innego członka rodziny);
 • Uwagi – inne istotne informacje.
Przykład materiałów powiązanych ze sobą (zdj. K. Zgliński)

Nie wszystkie elementy trzeba uwzględniać – obowiązkowe są: numer, tytuł i daty każdej jednostki. Pozostałe opisz, jeśli są istotne.